Адреса: Індекс - 84306, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Архангельська - 11
Телефон: (06264) 6-53-30
e-mail: kug.the.best@gmail.com

Правила зарахування до Краматорської української гімназії

 

 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРАМАТОРСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

 

Н А К А З

м. Краматорськ

 

10.04.2019                                                                                                        №  43

 

Про правила зарахування

до Краматорської української

гімназії на 2019-2020 н.р.

 

 

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наказу МОНУ від 16.04.2018 р. № 367, з метою забезпечення належної організації та проведення прийому  дітей до Краматорської української  гімназії й відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту»

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Створити належні умови для прийому учнів до Краматорської української гімназії на 2019-2020 навчальний рік.

 

 1. Зарахування до навчального закладу здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за встановленою формою.

 

 1. До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу;

2) оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р.        № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.

У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

 

 1. Зарахування дітей до закладу здійснюється до початку навчального року. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця.

Після зарахування дітей до закладу їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». Утворення інклюзивного чи спеціального класу та зарахування до нього дитини з особливими освітніми потребами здійснюється на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами, що додається до заяви.

 

 1. Інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі та на веб-сайті. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється:

щороку не пізніше ніж за 30 календарних днів до завершення приймання заяв про зарахування до початкової школи, гімназійних класів;

впродовж трьох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

 

 1. Для зарахування дитини до 1 класу один з батьків дитини особисто має подати до закладу освіти заяву та інші документи не пізніше 31 травня.

 

 1. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 1 червня видається наказ про зарахування всіх дітей до 1 класу, що оприлюднюється в закладі освіти та на веб-сайті.

 

 1. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей до 1 класу відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту», за такими правилами:

1) у першу чергу не пізніше 01 червня зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі чи є дітьми працівників цього закладу освіти;

2) інші діти зараховуються до цього закладу освіти не пізніше 15 червня лише на вільні місця за датою їх народження (в першу чергу діти, які старші за віком) та за умови подання до 15 червня:

а) заяви про підтвердження наміру здобувати освіту в цьому закладі.

 

 1. У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, діти можуть бути зараховані до закладу освіти лише на вільні місця, що визначаються в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

 

 1. До 1 (5) гімназійного класу переводяться всі учні 4 класу початкової школи при Краматорській українській гімназії на підставі успішного (на достатньому та високому рівні) складання ДПА (підсумкових контрольних робіт) та врахування річної оцінки з іноземної (англійської мови), не нижче, ніж «7» балів.

За умови наявності вільних місць зарахування на них здійснюється на конкурсній основі за умови складання вступних іспитів з української мови, математики.

            У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у 1 (5) п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, до 01 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору.

            До 2 (6) – 5 (9) класів переводяться всі учні, відповідно, 1 (5) – 4 (8) класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому. Зарахування до 6 (6) – 5 (9) класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

 1. Конкурс для вступу до будь-якого класу гімназії учнів, які навчалися у інших навчальних закладах, має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

 

 1. Порядок вступу до закладу та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Порядок вступу має бути оприлюднений  в закладі освіти та на веб-сайті не менше ніж за  місяць до початку проведення конкурсних випробувань.

 

 1. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше 15 квітня та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) проводиться впродовж 01 – 12 червня.

 

 1. У серпні та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 6 (10) – 7 (11) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня з дати визначення результатів конкурсу.

 

 1. 15. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується наказом керівника закладу освіти. Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та оприлюднюються на сайті закладу.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

 

 1. 16. Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або цифровій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).

 

 1. 17.Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

 

 1. 18. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового, цифрового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.

Особи, які приймали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти у порядку черговості згідно з рейтингом отриманих результатів. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

 

 1. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, можуть звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Оскарженню підлягають результати випробувань, що відбувалися в письмовій чи цифровій формі.

 

 1. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

           

 1. 21. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

 1. 22. Учні, які за підсумками конкурсу невпоралися із завданнями на достатньому чи високому рівнях, не зараховані до гімназії продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

 

 

 

Директор Краматорської

української гімназії                                                                                    В.Ю. Щербак

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРАМАТОРСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

 

Н А К А З

м. Краматорськ

 

10.04.2019                                                                                                         № 44

 

Про створення прийомної комісії

Краматорської української гімназії

щодо проведення конкурсних

випробувань у 2018 – 2019 н.р.

 

 

            Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наказу МОНУ від 16.04.2018 р. № 367, з метою забезпечення належної організації та проведення прийому дітей до Краматорської української гімназії й відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Правил конкурсного прийому учнів до Краматорської української гімназії, затверджених наказом по гімназії від 10.04.2019 № 43, з метою об’єктивних досягнень учнів, що виявили бажання здобувати освіту в Краматорській українській гімназії, забезпечення належної організації та проведення конкурсного прийому до навчального закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Створити  конкурсну  комісію:

Щербак          В.Ю.   –           голова комісії, директор Краматорської української гімназії

Сезько                        Т.А.     –           заступник голови комісії,

                                               заступник директора з навчально-виховної роботи,                                                                 учитель української мови та літератури

Якушенко      Г.Л.     –           заступник директора з навчально-виховної роботи,

                                               учитель української мови та літератури

Дмитрієва      І. Г.     –         зав. кафедри іноземних мов, учитель англійської мови.

Александрова С.В.   –           практичний психолог.

 

 1. Створити предметні комісії у складі:
 • з української мови:

Савчук           І.Г.      –           зав. кафедри філологічних дисциплін, учитель української мови                                           та літератури

Алєксашова   Н.В.    –           зав. кафедри початкових класів, учитель початкових класів

Мельник        І.Р.                  –          учитель української мови та літератури

Волченко       Т.А.     –          учитель початкових класів

 • з математики:

Александрова В.А. –           заступник директора з навчально-виховної роботи,

                                               зав. кафедри природничо-математичних дисциплін

Ільченко        І.І.      –           учитель математики

Кучеренко     О.Ю.   –           учитель математики

Переухенко   В.О.    –           учитель початкової школи.

 

 1. Конкурс є публічним заходом та має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

 

 1. 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Краматорської

української гімназії                                                                         В.Ю. Щербак

 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРАМАТОРСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

 

Н А К А З

м. Краматорськ

 

10.04.2019                                                                                              № 45

 

Про затвердження розкладу

проведення конкурсного

прийому до Краматорської

української гімназії на 2019-

2020 н.р.

 

         Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наказу МОНУ від 16.04.2018 р. № 367, наказу Краматорської української гімназії № 44 від 10.04.2019 «Про створення прийомної комісії Краматорської української гімназії щодо проведення конкурсних випробувань у 2018 – 2019 н.р.», наказу № 43 від 10.04.2019 р. «Про правила зарахування до Краматорської української гімназії на 2019-2020 н.р.», відповідно до п.10 цього наказу

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. За умови наявності вільних місць зарахування здійснити на конкурсній основі за умови складання вступних іспитів.

 

 1. Затвердити розклад проведення конкурсного прийому до Краматорської української гімназії у 2019 – 2020 н.р.:

03 червня  2019 р.      11.00          математика  

05  червня 2019 р.      11.00          українська мова

 

 1. Затвердити додатковий розклад проведення конкурсного прийому до Краматорської української гімназії:

13  серпня 2019 р.       10.00          математика

15  серпня 2019 р.       10.00          українська мова

         

 1. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань та/або перелік питань, тем для складання конкурсного випробовування оприлюднити в гімназії та на сайті до 25 квітня 2019 р.

 

 1. Оголосити результати роботи прийомної комісії з урахуванням оцінок річного оцінювання з англійської мови наступного дня після конкурсного випробовування.

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Краматорської

української гімназії                                                              В.Ю. Щербак

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРАМАТОРСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

 

Н А К А З

м. Краматорськ

 

10.04.2019                                                                                               № 46

 

Про створення апеляційної комісії

Краматорської української гімназії

у 2018 – 2019 н.р.

 

 

         З метою забезпечення об’єктивного оцінювання та організованого проведення конкурсних випробувань у Краматорській українській гімназії у  2018 – 2019 навчальному році

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Створити та затвердити склад апеляційної комісії при Краматорській українській гімназії:

Щербак В.Ю. – голова комісії, директор краматорської української гімназії

Сезько Т.А. – заступник голови, заступник директора з навчально-виховної роботи,

Мельник І.Р. – секретар комісії, учитель української мови та літератури.

 

 1. Склад апеляційної комісії з української мови:

Якушенко Г.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури,

Міщенко Н.А. – учитель української мови та літератури,

Шелкова К.О. – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

 

 1. Склад апеляційної комісії з математики:

Асмолова О.І. – учитель біології,

Козирєва О.Б. – учитель  початкових класів,

Грузіна Н.В. – учитель математики.

 

 1. Оскарження процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів конкурсних випробовувань, що проводилися у письмовій формі, можуть подаватися не пізніше двох робочих днів після оголошення результатів.

 

 1. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.

 

 1. Матеріали конкурсу розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви. Результати розгляду апеляції оформлюються протоколом.

 

 1. Рішення комісії є остаточним.

 

 1. 8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Краматорської

української гімназії                                                              В.Ю. Щербак